Author Archive dlohani

Bydlohani

वृष राशिको मनिष को स्होभाव कस्तो हुन्छ

वृष राशिको मनिष को स्होभाव  समग्र मा कस्तो रहन्छ

 

Bydlohani

मेष राशीको मनिषको स्होभाव कस्तो हुन्छ

मेष राशिको मनिष को स्होभाव  समग्र मा कस्तो रहन्छ

Bydlohani

ग्रहहरुका कारक तत्तोहरु

कुन ग्रहको कारक तात्तो कुन हो ?