ग्रहहरुका कारक तत्तोहरु

Bydlohani

ग्रहहरुका कारक तत्तोहरु

कुन ग्रहको कारक तात्तो कुन हो ?

About the author

dlohani administrator